Trai nghiem dich vu tin nhan bao ban Busy SMS voi gia cuoc 0 dong
   Ban là nguoi ban ron trong công viec cung nhu trong cuoc song? Mot ngày ban phai nghe và tra loi rat nhieu cuoc dien thoai. Ban luôn muon có khoang thoi gian riêng tu và không có ai làm phien trong lúc nghi ngoi.
   Hãy su dung ngay dich vu Tin nhan báo ban (Busy SMS), dich vu se giúp ban cài dat khoang thoi gian ban (phút/gio/ngày/tháng) theo thoi gian ban mong muon, mà không bi làm phien boi các cuoc goi không can thiet. 
   Dac biet hon neu trong khoang thoi gian này ban muon biet nhung  cuoc goi ban quan tâm hãy cài dat chuc nang Whitelist de nhan ngay các tin nhan thông báo có cuoc goi den tu nhung thuê bao goi có trong danh sách Whitelist. 
   Ban hoàn toàn có the chu dong cài dat noi dung tin nhan phan hoi cho các thuê bao goi trong khoang thoi gian ban 
   De dang ký su dung dich vu, soan tin nhan: DK gui 3400 
   Nham tao dieu kien cho khách hàng trai nghiem tien ích cua dich vu, Viettel trien khai chuong trình dùng thu dich vu trong vòng 1 tuan voi giá cuoc 0 dong cho khách hàng dang ký moi dich vu.
Sau khi dang ký dịch vụ khách hàng có thể cài dạt khoang thoi gian ban theo (phút/gio/ngày/tháng).
Soan BAN XXp hoac BAN YYh gui 3400: De dang ký thoi gian ban, trong dó “p” là phút, “h” gio.
De thiet lap noi dung SMS tra loi nguoi goi: Soan LN <noi dung> gui 3400.
De huy dich vu soan: HUY gui 3400
De lay thông tin huong dan soan HD gui  3400
Sau mot tháng trai nghiem dich vu voi muc cuoc 0 dong, cuoc su dung dich vu duoc tính theo quy dinh hien hành cua Viettel (5.000 d/tháng). 
Chi tiet xin liên he 19008198 (200 d/phút). Trân trong cam on!
Cac tin da dua
Ve trang truoc