TalkSMS – Tung bung goi cuoc uu dai
Tu 27/8/2013, TalkSMS ra mat gói cuoc moi voi nhung uu dãi lon cho khách hàng: chi voi 1000d khách hàng duoc mien phí 4 tin nhan thoai trong ngày (tuong duong 120s ghi âm). 
 
De su dung gói cuoc uu dãi, khách hàng có the goi toi tong dài 1354 và làm theo huong dan, hoac nhan tin: KM gui 1354 hoac bam vào dây
 
Talk SMS là tien ích giúp các thuê bao di dong Viettel có the gui ban tin duoi dang loi nói (Voice) toi các thuê bao di dong khác (trong mang hoac ngoài mang). Các thuê bao nhan ban tin se duoc he thong gui thông báo duoi dang tin nhan SMS và huong dan goi den he thong de nhan và nghe tin nhan. Voi TalkSMS, ban có the su dung moi noi, moi lúc voi ca nhung dòng dien thoai bình dân nhat, dac biet voi gói cuoc vô cùng hap dan, chi voi 1000d cho 4 tin nhan mien phí.
 
De biet chi tiet dich vu, ban có the soan tin HD gui 1354 (100d/tin), liên he 19008198 (200d/phút) hoac xem tai dây.
Cac tin da dua
Ve trang truoc